CC và BBC được hiểu là gì? rút gọn từ từ gì?

Nhiều người thắc mắc CC và BBC có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì? Bài viết hôm nay chia sẻ quan điểm sẽ giải đáp điều này.

CC và BBC có nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?

CC viết tắt là Carbon Copy 5ting có nghĩa là gì

BBC viết tắt là blind carbon copy

CC là kiểu nhắn hữu ích khi bạn muốn một vài người khác nhận được bản copy của email, nhưng họ không phải người nhận chính. DOA có nghĩa là gì

BCC là cách gửi lợi ích khi bạn muốn nhắn các bản copy đến những người khác, và không muốn ai biết về việc bạn gửi thêm các bản copy cho người khác, giống như ví dụ ở trên. Bên cạnh đó ra nếu bạn cần gửi cùng một email đến danh sách rất nhiều địa chỉ, bạn sẽ không muốn những người nhận email đó phải xem một hàng dài các địa chỉ cùng được gửi, do đó kiểu gửi BBC sẽ hạn chế thông tin không cần thiết này. www có nghĩa là gì

Sự giống và khác nhau giữa Cc và Bcc:

Giống nhau: Chúng đều được sử dụng khi gửi email cho nhiều người cùng một lúc.

Khác nhau:

Khi sử dụng CC thì tất cả những người nhận thư sẽ nhìn thấy danh sách email của những người cũng nhận được thư đó. Chính vì thế mà bạn có thể sử dụng tính năng CC để gửi thư cho nhiều thành viên trong cùng một lớp học, cùng một nhóm.... vì cái này bạn có thể hiển thị công khai và không cần phải bảo mật thông tin, danh tính.

Tính năng BCC thì khác, mặc dù bạn gửi nội dung cho nhiều người cùng một lúc nhưng không ai nhìn thấy ai cả. Chính vì vậy mà bạn hãy sử dụng BCC trong trường hợp cần bảo mật danh tính của người khác.
Tóm lại, bạn sử dụng Cc để gửi email đến nhiều người và công khai danh tính của họ còn Bcc cũng gửi email đến nhiều người nhưng thông tin về những người đó sẽ được giữ kín.